Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Leo de Boer (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2013 –2018  neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de bescherming van dieren en fiscale regelgeving en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel ‘ het verlenen van geldelijke steun aan rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties en/of instellingen, die zich er op toeleggen dieren te beschermen tegen geweld, hoegenaamd en in welke vorm ook en die voorts beogen hun levensomstandigheden te verbeteren. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.

De Stichting is opgericht op 25 januari 2013.

De Stichting heeft in 2013  haar stamvermogen verkregen uit de nalatenschap/giften van

1) Leo Willem De Boer

2) Leonarda Maria Johanna de Joode

 

Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het nadenken over de vorm en criteria waaraan subsidiabele projecten en organisaties  dienen te voldoen. Ook is het bestuur aangevangen met het vraagstuk hoe de stichting en haar doelstellingen bekend kunnen worden gemaakt.

2. Werkzaamheden

Doelstelling

De stichting heeft ten doel , het verlenen van geldelijke steun aan rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties en/of instellingen, die zich er op toeleggen dieren te beschermen tegen geweld, hoegenaamd en in welke vorm ook en die voorts beogen hun levensomstandigheden te verbeteren. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. In de brief van 4 april 2013 heeft de Belastingdienst de Stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer L.Th.A. Boender (voorzitter), mevrouw C.C. van Bodegom (secretaris) en de heer D. Kievit (penningmeester).

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met de bescherming en verzorging van dieren.

Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:

o het verbeteren c.q. in stand houden van dierenambulances in Nederland;

o het verbeteren c.q. in stand houden van dierenasiels in Nederland.

 

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting gebruik maken van de opbrengsten uit haar stamvermogen.

 

3. Werving van gelden (voor zover van toepassing)

De Stichting is niet voornemens fondsen te werven en tracht haar doelstelling te bereiken met de opbrengsten uit het stamvermogen.

 

4. Beheer van gelden

Het stamvermogen van de stichting bedraagt circa € 3.000.000 en bestaat uit:

Aandelen 37,3%
Obligaties 46,5%
Alternatieve beleggingen 46,5%
Liquiditeiten 1,9%

                                           

Het belegbaar vermogen wordt beheerd door een professionele vermogensbeheerder die verantwoording aflegt aan het bestuur van de stichting. De uitgangspunten voor het vermogensbeheer zijn vastgelegd in het beleggingsstatuut van de stichting.

Tenminste 90% van de jaarlijkse netto opbrengsten uit het stamvermogen zullen worden besteed aan de doelstelling. De indirecte kosten zijn beperkt en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties, vacatiegelden en overige onkostendeclaraties.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. De effecten en alternatieve beleggingen worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of lagere beurswaarde. De obligaties worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. Door deze wijze van waarderen worden ongerealiseerde koersresultaten niet in de staat van baten en lasten verantwoord. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

5. Besteding van gelden

De komende jaren (2013 tot 2018) zal de Stichting haar vermogen als volgt aanwenden:

40-80%          Dierenasiels en ambulances

Het verbeteren en in stand houden van dierenasiels en dierenambulances in Nederland.

20-60%          Overige doelen

Kleinere projecten ten behoeve van bescherming en verzorging van dieren.

De bestuurders ontvangen vacatiegelden voor hun diensten.