De stichting heeft ten doel ‘ het verlenen van geldelijke steun aan rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties en/of instellingen, die zich er op toeleggen dieren te beschermen tegen geweld, hoegenaamd en in welke vorm ook en die voorts beogen hun levensomstandigheden te verbeteren. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.